skip to Main Content

Capa 1 – Consentiment Cookies (Avís emergent)

Instruccions per a l’elaboració de l’avís emergent per a l’obtenció del consentiment mitjançant la pulsació d’un botó.

Directrius del Comitè europeu de protecció de dades sobre el consentiment vàlid

El Comitè europeu de protecció de dades és el supervisor principal de la UE, responsable de l’adopció de directrius sobre com s’ha d’aplicar el RGPD per les autoritats nacionals de protecció de dades en cada país membre.

El 4 de maig de 2020, el Comitè europeu de protecció de dades va adoptar unes directrius sobre el consentiment vàlid a la UE.

Les quals aclareixen que:

– Els baners de cookies no poden tenir caselles pre-seleccionades sobre cookies, per exemple, les cookies han d’estar desactivades i prèviament no seleccionades quan un usuari entra en la web.
– Continuar desplaçant o navegant en la web no pot ser considerat consentiment vàlid, perquè l’usuari ha d’atorgar un consentiment clar i afirmatiu en ordre de ser considerat vàlid.
– Les parets de Cookies (per exemple, el consentiment forçat com a condició per a l’accés a la web) no poden ser considerades com a consentiment vàlid ja que aquest consentiment ha de ser atorgat de manera lliure i específica.

Quines són les exigències per al consentiment de cookies?

La directiva de ePrivacy de la UE requereix informació prèvia al consentiment dels usuaris de web, mentre que el Reglament General de Protecció de dades (RGPD) exigeix que es documenti cada consentiment.

Per a ajustar-se a la legislació, el baner hauria de ser un component d’una solució per a la gestió de cookies que s’encarregui de les següents tasques:

  1. Proveir als usuaris de la web d’una informació específica i precisa de totes les cookies i altres tecnologies de seguiment en ús en la web.

  2. Donar als usuaris la possibilitat d’optar a favor o en contra de diversos tipus de cookies; i tenir accés als seus ajustos i a fer els canvis subsegüents si canvien d’opinió.

  3. Assegurar-se que el consentiment de l’usuari es demana prèviament a l’establiment de cookies en els navegadors dels usuaris.

  4. Assegurar-se que la web funcioni correctament, encara que l’usuari hagi triat rebutjar totes les cookies excepte les estrictament necessàries.

  5. Guardar un arxiu de tots els consentiments atorgats per a documentació i cerciorar-se que aquesta documentació està emmagatzemada de manera segura.

  6. Demanar permís per a renovar el consentiment cada 12 mesos des de la primera visita de l’usuari.

Back To Top